Lær meg å falle!

6. Decem­ber 2019

I dagens episode snakker vi om barn og unge. Hvor­for det er vik­tig at barn og unge får møte mot­stand og ikke bli skånet for det ube­hagelige og vanske­lige. Hvor­dan blir de men­neskene som ikke får erfare selv at livet bringer med seg både opp­tur­er og nedtu…

Gode valg velges!

5. Decem­ber 2019

Gode valg skjer ikke av seg selv. De velges. Aller helst av deg. Noen ganger kom­plis­er­er vi ting, mens det egentlig kan være litt enklere. Det meste i hverda­gen vår han­dler om valg. Og de fleste av oss har mulighet å velge ganske mye. Men hva om man velg…

Det normale livet er mer enn godt nok

4. Decem­ber 2019

Er det van­lige livet godt nok, eller burde vi alle skinne på stjerne­him­me­len? Alle har vi drøm­mer og mål vi søk­er og job­ber mot. Men hva er mel­lom der du står i dag og drømmene og målene der fremme? Nor­male dager! Husk å følge @anticoachpodcasten på Inst…

Hit, men ikke lenger!

3. Decem­ber 2019

Har du noen gang kjent på følelsen “hvor­for sa jeg ja til dette”? I dagens episode snakker Andreas om grens­eset­ting. Hva som er ube­hagelig. Hvor­for vi sier ja til det vi kan­skje egentlig tenker vi bør si nei til. Og hva resul­tatet er når vi våger å sette…

Hvorfor du bør ta vare på entusiasmen

2. Decem­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om entu­si­asme. Det som engas­jer­er deg. Og om hva som skjer når du prater med men­nesker som er engas­jerte. Hvor smitt­somt det er. Skal man skape ringer i van­net så må det komme fra et ekte engas­je­ment. Husk å følge @antico…

Samtale med bergensartisten Egge

28. Novem­ber 2019

I denne episo­den får du møte bergen­sartis­ten Egge (Eirik Werge­land). I 2019 slapp han intet min­dre enn to album hvor det første fikk tern­ingkast 6 i BT. I denne sam­tal­en snakker vi blant annet om musikken, det å skape ting og hvor­dan få ting til å skje. …

Hvordan stå mer opp for seg selv?

26. Novem­ber 2019

Hvor­dan kan jeg stå mer opp for meg selv, spør innsender? I denne episo­den svar­er Andreas på hvor­dan pri­or­itere seg selv uten å få dårlig samvit­tighet. Og hva man bør være obs på i møte med de man omgås når man starter med denne endrin­gen. Husk å følge @…

Gok nok følelsen — viktigere enn du tror

25. Novem­ber 2019

Å føle seg god nok er på mange måter bun­n­planken i livet. I møte med hverda­gen og alt vi står i preger denne følelsen beslut­ninger vi tar — mer enn vi kan­skje er klar over. Husk å følge @anticoachpodcasten på Ins­ta. Har du spørsmål eller inn­spill, eller …

Å klare seg selv vs. Å klare alt selv

22. Novem­ber 2019

Å ikke klare alt selv, betyr det at man ikke klar­er seg selv? Eller er det et tegn på at man fak­tisk klar­er seg selv? I dagens episode snakker Andreas om det å klare seg selv. Husk å følge @anticoachpodcasten på Ins­ta. Har du spørsmål eller inn­spill, ell…

Talentfull sa du? Ehh.. det holder ikke

21. Novem­ber 2019

I denne episo­den snakker Andreas om det litt mis­forståtte rundt tal­ent. Om hvor­dan vi har snudd det på hodet til å bli noe for noen få der oppe på stjerne­him­me­len. Og at tal­en­tet ikke er et endemål, men en start­strek. Husk at du kan følge @anticoachpodca…