God service eller god kvalitet?

Vi tenker ofte at kvalitet er det vik­tig­ste for oss når vi kjøper noe. Om det er en bil, en bukse, en data­maskin, en mid­dag eller et brød, så lur­er vi på om det er god kvalitet. Ja, kvalitet er vik­tig, men det er ikke det som er vik­tigst. Det er hvor­dan du følte deg i møte med den som sol­gte deg dette som er viktigst. 

For noen år siden kjørte vi en bil av typen Lexus. Dette bilmer­ket har som mål å ha den beste ser­vi­cen i møte med kun­den. De kan skilte med de mest fornøyde kun­dene på kåringer som blir gjort. År etter år. Er det for­di bilen har så god kvalitet at den aldri må fik­ses? Nei. Vår egen bil måtte verk­st­ed ved et par anledninger. 

Det er det som skjer når ting ikke fun­ger­er som det skal som avgjør hvor fornøyde kun­dene er. Skulle jeg skifte dekk på bilen fikk jeg spørsmål om de skulle vaske og pol­ere bilen sam­tidig. Uten ekstra kost­nad. Var det noe som måtte repar­eres fikk jeg nøkkel til lånebil uten å spørre. Kostet det butikken noen kro­ner å yte den ser­vi­cen? Ja. 

Det er ingen som har monopol på god ser­vice! Det er up for grabs for alle. Hva fikk Lexus igjen for den gode ser­vi­cen de viste? Blant annet denne tek­sten, selv om det er flere år siden jeg eide en Lexus. Folk snakker varmt og anbe­fal­ende om de som behan­dler dem bra. Være seg om du sel­ger bil, bukser, brød eller kulepen­ner, det er fullt mulig å til­by den beste servicen.

Men, du kan ikke selge god kvalitet og ha dårlig ser­vice. Du kan heller ikke yte god ser­vice men ha et elendig pro­dukt. Du må ha begge. Og du kan ikke velge bare den ene. Men aller vik­tigst er service.

Tre spørsmål alle mennesker lurer på

Når noen skriv­er at noe gjelder alle, bør man være skep­tisk. Alle. Det er lett å si, men gjelder det egentlig alle? Langt i fra alltid. Men enkelte ting gjelder alle. For eksem­pel:
Alle må spise.
Alle må sove.
Alle må puste. 


I relasjon­er med andre men­nesker lig­ger det tre grunn­leggende spørsmål under over­flat­en hos alle men­nesker som vi bevisst eller ube­visst ønsker å få svar på:
Lik­er du meg?
Tåler du meg?
Er du der for meg?

Svarene på disse spørsmå­lene avgjør hvor­dan relasjo­nen oppleves og utvikles.