Frykt og coronavirus

11. March 2020

I dagens episode snakker jeg med Kris­t­ian Vaage om coro­n­aviruset. Ingen av oss er ekspert­er, men Kris­t­ian befinner seg i den såkalte risiko­grup­pen. Vi snakker sam­men om blant annet bekym­ring og frykt rundt viruset. Husk å følge @anticoachpodcasten på Ins…

Samtale med Tor Håkon Eiken

4. March 2020

Hvor­dan er det å si opp en godt betalt led­er­still­ing å bevege seg ut i ulendt ter­reng med egne pros­jek­ter? I dagens episode får jeg igjen besøk av Tor Håkon Eiken. Han har net­topp gjort akku­rat det, sagt opp jobben for å gjøre alvor av ideene sine. Også …

Samtale med Frode Thuen

19. Feb­ru­ary 2020

Hvor­dan står det til med par­forhold­ene i 2020? I dagens episode får du møte psykolog og pro­fes­sor, Frode Thuen. Siden 2006 har han skrevet om relasjon­er, par­forhold og fam­i­li­er i Aften­posten. Vi snakker om fam­i­lie, relasjon­er og om hvilke enkle grep vi k…

Krav og kav

11. Feb­ru­ary 2020

I dagens episode snakker Andreas om krav og kav i hverda­gen. Mange kjen­ner på høye krav og stress­fak­tor. Prob­lemet er gjerne ikke kravene i seg selv, men at det opp­står ubal­anse mel­lom krav og krefter. Det skaper sli­tas­je, stress og knuste drøm­mer å tro …

Integritet

4. Feb­ru­ary 2020

I dagens episode snakker Andreas om integritet. Selve ryg­graden i livet. Iden­titet han­dler jo om hvem vi er, mens integritet han­dler om å holde fast ved den man er. Husk å følge @anticoachpodcasten på Insta­gram og Face­book. Har du spørsmål eller innspill…

Dette skjer ikke

29. Jan­u­ary 2020

I dagens episode kjør­er Andreas en debrief. Et aldri så lite innblikk i fore­dragslivet og hva som kan gå galt når man er på veien. De episo­dene man opplever og tenker “dette skjer ikke!”. Husk å følge @anticoachpodcasten på Insta­gram og Face­book. Har du …

Hvordan takle kritikk?

23. Jan­u­ary 2020

Hvor­dan tak­le tilbakemeldin­gene som ikke går i din favør? I dagens episode snakker Andreas om hvor­dan tak­le kri­tikk. Både den kon­struk­tive, men også kri­tiske tilbakemeldinger som ikke har til hen­sikt å hjelpe. Husk å følge @anticoachpodcasten på Instagra…

Samtale med Marie Midtsund og Espen Dahl

20. Jan­u­ary 2020

I dagens episode får du møte psykolog Marie Midt­sund og Espen Dahl. Vi snakker sam­men om både OCD, uten­forskap, Ricky Ger­vais, vin osv. Med andre ord, noe for enhver smak. Husk å følge @anticoachpodcasten på Insta­gram og Face­book. Har du spørsmål eller i…

Samtale med psykolog Trond Haukedal

14. Jan­u­ary 2020

I denne sam­tal­en med psykolog og fore­dragsh­old­er Trond Haukedal, snakker vi blant annet om hvor­dan utvikle evnen til å mot­ta pos­i­tive tilbakemeldinger. Vi snakker også om skoleve­g­ring, Ari Behn og generelt om hvor skoen trykker i sam­fun­net i 2020. For me…

Hvem kan du anbefale?

8. Jan­u­ary 2020

I en tid hvor vi mer enn noen gang pro­moter­er og anbe­faler oss selv til ver­den, hva med å rette fokuset bort fra oss selv og ta en titt på bra folk rundt oss? Folk rundt deg trenger andre bra folk. Folk som du kjen­ner eller kjen­ner til. I denne…